این پست قبل از اجرا متوقف شد.

.
.
.
هیچ دلیلی هم نداشت عشقم کشید .

عشق شما تا حال چیزی کشیده ؟؟؟