عشق باید آدمو حرکت بده یا آدم باید عشقو هدایت کنه ؟؟؟؟
تصویذ حذف شده