عشق خوب است اگر تو ارزشش را فهمیده باشی

عشق قشنگ است اگر تو آن را لمس کرده باشی

عشق ترانه است اگر توآنرا شنیده باشی

عشق شیرین است اگر تو آن چشیده باشی

عشق ماندنی است اگر تو به معنایش پی برده باشی

عشق گل است اگر تو آن گل را داشته باشی

عشق شمع است اگر تو پروانه شده ودور آن گشته باشی

عشق دیدنی است اگر تو آن را دیده باشی

عشق آسمانی است اگر تو ستاره اش باشی

عشق رود است اگر تو آب آن رود باشی
http://www.lo0o0ovely.blogfa.com/